Polja ili kuce horoskopa

Astroloski tekst o kucama horoskopa

Polja ili kuce horoskopa

<p>

Polja Ili Kuce Horoskopa Polja ili ku&#263;e horoskopa predstavljaju dodatnu astrolo&scaron;ku podelu neba na dvanaest, naj&#269;e&scaron;&#263;e nejednakih delova, koja se zasniva na dnevnoj rotaciji Zemlje oko svoje osi, &scaron;to se manifestuje kao smena dana i no&#263;i. Zbog Zemljine rotacije, krug zodijaka prividno se pomi&#269;e, od istoka prema zapadu, otprilike za jedan stupanj svake &#269;etiri minute. Stoga je od velike važnosti znati precizno vreme ro&#273;enja. Polja su razli&#269;ite &scaron;irine iz istog razloga zbog kojeg je omer dužine dana i no&#263;i u razli&#269;itim godi&scaron;njim dobima razli&#269;it. Polja se ozna&#269;avaju brojevima od 1 do 12, i po zna&#269;enju su srodna znakovima. Tako prvo polje odgovara znaku Ovna, drugo znaku Bika itd. Iako postoji analogija znakova i polja, treba znati da su znakovi objektivni referentni sastav, dok su polja subjektivni. U sredi&scaron;tu zodijaka je Zemlja, dok je u sredi&scaron;tu polja objekt ili subjekt na Zemlji, &#269;iji horoskop posmatramo. Ako se radi o &#269;oveku, može se re&#263;i da su polja egocentri&#269;ka, za razliku od znakova koji su geocentri&#269;ki. Polja predstavljaju subjektivni koordinatni satav individue ili subjekta, a znakovi objektivni koordinatni sastav Zemlje. Subjektivno vi&#273;enje neba zavisi od položaju na Zemlji u posmatranom trenutku. Sa nekog drugog mesta na Zemlji, u tom istom trenutku, slika neba je druga&#269;ija. Tako&#273;e, i s tog istog mesta u nekom drugom trenutku. Upravo ta subjektivna predstava neba u trenutku ro&#273;enja, osnova je na kojoj po&#269;iva sistem polja. Subjektivno gledano, Sunce, ostala nebeska tela i znakovi, svakog dana izlaze na isto&#269;nom horizontu i zalaze na zapadnom. Ova linija horizonta deli krug zodijaka na dve polovine: gornju i donju. Ako je Sunce u gornjoj polovini ro&#273;enje je dnevno, a ako je u donjoj &ndash; no&#263;no. Ako je Sunce u blizini isto&#269;nog horizonta, odnosno ASC (ascendenta), ro&#273;enje je jutarnje ili u samo svitanje, a ako je u blizini zapadnog horizonta, odnosno DESC (descendenta), ro&#273;enje je predve&#269;e ili u sumrak. Ako je Sunce visoko na nebu iznad Zemlje, u blizini &ldquo;sredine neba&rdquo;, odnosono MC (Medium Coeli), ro&#273;enje je podnevno, a ako je Sunce ispod Zemlje u blizini &ldquo;dna neba&rdquo;, odnosono IC (Immum Coeli), ro&#273;enje je pono&#263;no. Nebo i Zemlja, iznad i ispod, levo i desno, istok i zapad, su prirodne subjektivne reference orjentacije u prostoru i vremenu. Svaki &#269;ovek, ro&#273;enjem prima vlastiti satav polja, odnosno subjektivnih referenci orjentacije u vremenu i prostoru. ASC simboli&#269;ki predstavlja na&scaron;e osnovne želje, na&scaron;e instiktivno bi&#263;e, dok DESC simboli&#269;ki predstavlja odraz tog instiktivnog bi&#263;a u drugim ljudima kroz dodir i komunikaciju. Vodoravana linija horizonta, odnosno linija ASC-DESC, tlo je na kojem stojimo, ili po kojem hodamo. To je koordinatna os susreta, spajanja i razdvajanja, na kojoj se zbiva na&scaron; život, svaki na&scaron; susret sa okolinom, stvarima i situacijama. IC simboli&#269;ki predstavlja na&scaron;a iskustva, i s njima povezane nesvesne emotivne reakcije, dok MC predstavlja svest o sebi i svetu, i vlastitom zna&#269;enju i mestu u svetu. Uspravna linija IC-MC povezuje ono iz &#269;ega smo nastali, sa onim u &scaron;ta izrastamo. To je koordinatna os svesti, razvoja i hijerarhijskog reda. Celokupni krug polja, od prvog do dvanaestog polja, zapravo je jedan simboli&#269;ki prikaz neprekidnog procesa individualnog sazrevanja. Taj proces neminovno vodi sve dubljem spoznavanju sebe i svoje okoline, odnosno &scaron;irenju svesti, kroz neprestanu smenu uspona i padova, dobitaka i gubitaka, nadmo&#263;i ili inferiornosti, &hellip; . &#268;ovek se ra&#273;a sa genetskim nasle&#273;em, ali njegov dalji razvoj tako&#273;e zavisi i od odgoja, obrazovanja, i op&#263;ste svih dru&scaron;tvenih i kulturnih uticaja, kojima je izložen. Ro&#273;enjem zati&#269;e specifi&#269;nu dru&scaron;tvenu situaciju, s kojom se od tada pa nadalje mora stalno suo&#269;avati ili uzmicati, prilago&#273;avati joj se, ili nju prilago&#273;avati sebi, uz pomo&#263; genetskog nasle&#273;a. To delovanje nikada nije jednosmerno. Poticaji i pobude deluju u oba smera. I od &#269;oveka, pojedinca prema dru&scaron;tvu, i od dru&scaron;tva prema pojedincu. Ta igra pojedinac-dru&scaron;tvo, dru&scaron;tvo-pojedinac, iznutra prema van, izvan prema unutra, Ja-Ti, Ti-Ja, najvažnija je, najzanimljivija u životu i u osobnoj astrolo&scaron;koj karti. Satav dvanaest polja horoskopa, simboli&#269;ki je prikaz te igre. On opisuje jednostavnim, slikovitim, simboli&#269;kim jezikom celokupni spektar životnih zbivanja i situacija, koje se mogu pojaviti u životu. Stalna smena napetosti i opu&scaron;tanja izme&#273;u &#269;oveka i vanjskih okolnosti, subjektivnog i objektinog sveta, rezultiraju promenama, razvojem, preoblikovanjem, kako &#269;oveka, tako i njegove okoline, kroz proces prilago&#273;avanja, uskla&#273;ivanja, balansiranja izme&#273;u znakova i polja, unutra&scaron;njih naslje&#273;enih predispozicija i vanjskih okolnosti, koji je karakteristi&#269;an i jedinstven za svakog pojedinog &#269;oveka. Spoznaja individualne matrice po kojoj se taj karakteristi&#269;ni i jedinstveni proces odvija daje jasan uvid u individualne razvojne mogu&#263;nosti, &scaron;to i jeste cilj astrologije. Na osnovu razme&scaron;taja planeta po poljima u natalnoj karti, može se utvrditi koja podru&#269;ja života su nagla&scaron;ena, po&scaron;to polja simboli&#269;ki prestavljaju pripadaju&#263;a iskustva koja nastaju superponiranjem delovanja uklju&#269;enih planetarnih energija i znakova. Ta iskustva imaju svoj objektivni, vanjski odraz, ali istovremeno i subjektivni doživljaj. Ovde izneseni opis svojstava, svakog pojedinog od 12 polja horoskopa, sadrži reference za tuma&#269;enje sa oba stajali&scaron;ta, i objektivnog i subjektivnog.</p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: kuce horoskopa astrologija polja horoskopa