Tarot - simbolika u kartama

Pojasnjenje tumacenja tarot karata

Tarot - simbolika  u kartama

<p style="text-align: center;">

TAROT - simbolika&nbsp; u kartama</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp; Ako želite savladati osnove simbola i zna&#269;enja Tarota, najbolje je da se najpre upoznate sa klasi&#269;nim Tarot &scaron;pilovima - Marsejski Tarot, Tarot Oswalda Wirtha, Rider Wait Tarot ( Tarot Arthura Edwarda Waita ) i sli&#269;no. Detaljniji prikaz mozete procitati u tekstovima Maje Labo&scaron; &ldquo; Psiholo&scaron;ki aspekt putovanja kroz veliku Arkanu&rdquo; i &ldquo;Tarot : Putovanje kroz razvojne faze osobnosti&rdquo;. To je savr&scaron;en temelj za po&#269;etak ucenja.</p>

<p>

&nbsp; Osoba koja se želi po&#269;eti baviti Tarotom ve&#263; na po&#269;etku nailazi na problem &ndash; koje karte izabrati? &Scaron;pilova ima nekoliko stotina vrsta! Moderniji &scaron;pilovi su prilago&#273;eni savremenom &#269;oveku, no simboli su tu &#269;esto prikriveni pa morate biti prili&#269;an znalac da bi se u svemu tome sna&scaron;li...</p>

<p>

&nbsp; Mnogi &#263;e se praktikanti Tarota zaklinjati u tarot karte Aleistera Crowleya koje je pod njegovim budnim okom pet godina oslikavala Frieda Harris. Ta&#269;no je da su karte izuzetno mo&#263;ne, jake i vizualno atraktivne.Nijedne druge nemaju u sebi toliko razli&#269;itih simbola, tradicija, asocijacija koje vam otvaraju vrata u bit karte ili arhetipa. Isto tako ne moze se pore&#263;i Crowleyu znanje, talent, pa i genijalnost!On je uz svoje knjige, ve&#263;inu osobnih spoznaja i dometa utkao u ove karte. Njegovo je znanje doista bilo ogromno. Medjutim, ove karte su prejake i komplikovane za jednog po&#269;etnika.</p>

<p>

&nbsp; Dakle, treba po&#269;eti sa abecedom... Bilo koji od gore navedenih &scaron;pilova izabrali, ne&#263;ete pogre&scaron;iti. Važno je da su na njima svi osnovni simboli. Kada dobro upoznate jedan klasi&#269;an &scaron;pil, lako &#263;e biti krenuti dalje, na slede&#263;u stepenicu&hellip;</p>

<p>

&nbsp; Da bi se lak&scaron;e pojasnila snaga klasi&#269;nih simbola i važnost njihovih zna&#269;enja upotrebicemo Tarot kartu Carobnjaka. U novijim &scaron;pilovima možete videti &#269;oveka, mu&scaron;karca, mladi&#263;a ili starca kako stoji i ukazuje na ne&scaron;to. Ova vam slika ne&#263;e puno zna&#269;iti ako niste upoznati s klasi&#269;nim kartama. Na njima je &#269;arobnjak naslikan sa &scaron;tapom u ruci kako stoji ispred stola na kojem se nalaze pehar, ma&#269; i disk. Ovi predmeti ozna&#269;avaju &#269;etiri elementa: vatru, vodu, zrak i zemlju, &scaron;to govori da &#269;ovjek vlada zakonima prirode i Univerzuma! Po tome je &#269;arobnjak! Ruka sa &scaron;tapom je obi&#269;no podignuta gore, a druga ruka pokazuje prema dole. To ukazuje na temeljni duhovni zakon: Kako na Nebu, tako i na Zemlji! Kako gore, tako i dole! Makrokosmos i mikrokosmos su u ravnoteži i povezanosti! &#268;ovek iznad glave ima simbol beskona&#269;nosti, ili &scaron;e&scaron;ir &#269;iji obod &#269;ini znak 8, opet simbol znanja, beskona&#269;nosti i spoja sa savr&scaron;enim i univerzalnim... Dakle, ko je u svojoj svesti prihvatio srž zna&#269;enja ove karte, spontano &#263;e se povezati sa celom pri&#269;om bilo koji &scaron;pil koristio i kakva god slika bila prisutna! Isto &#263;e biti samo ako vidi broj 1 koji nosi ova karta (numerologija je bitan aspekt Tarota); jer &#263;e je povezati sa Carobnjakom, akcijom, mu&scaron;kim principom, jangom...</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-03

pregleda:

ključne reči: tarot karte tumacenje